Điều khoản và điều kiện

Điều kiện & Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng giữa bạn, Người dùng của Trang web này (bao gồm bất kỳ miền phụ nào, trừ khi bị loại trừ rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện của riêng họ) và Kooc Media Ltd., chủ sở hữu và nhà điều hành của Trang web này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn. Việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này được coi là xảy ra khi bạn sử dụng Trang web lần đầu tiên. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Trong các điều khoản và điều kiện này, Người sử dụng hoặc là Người dùng có nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào Trang web và không phải (i) do Kooc Media Ltd. làm việc và hành động trong quá trình làm việc của họ hoặc (ii) tham gia với tư cách là nhà tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ cho Kooc Media Ltd. và truy cập vào Trang web liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Sở hữu trí tuệ và sử dụng được chấp nhận

 1. Tất cả Nội dung có trên Trang web, trừ khi được Người dùng tải lên, là tài sản của Kooc Media Ltd., các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan khác. Trong các điều khoản và điều kiện này, Nội dung có nghĩa là bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tổng hợp dữ liệu, bố cục trang, mã cơ bản và phần mềm và bất kỳ dạng thông tin nào khác có khả năng được lưu trữ trong máy tính xuất hiện trên hoặc tạo thành một phần của Trang web này, bao gồm bất kỳ nội dung nào như vậy do Người dùng tải lên. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng Nội dung đó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Không có gì trên trang web này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào được hiển thị trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu
 2. Bạn có thể, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn, làm như sau:
 1. truy xuất, hiển thị và xem Nội dung trên màn hình máy tính
 2. in một bản sao của Nội dung
 • Bạn không được sao chép, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ Nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Kooc Media Ltd..
 • Bị cấm sử dụng

  1. Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
  1. theo bất kỳ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ người nào khác;
  2. theo bất kỳ cách nào có hại, trái pháp luật, bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc phản đối hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành, lệnh của chính phủ;
  3. tạo, truyền hoặc lưu trữ các bản sao điện tử của Nội dung được bảo vệ bản quyền mà không được phép của chủ sở hữu.

  Liên kết đến các trang web khác

  1. Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của Kooc Media Ltd. hoặc của các chi nhánh của chúng tôi.
  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang web đó và từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hình thức mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng chúng.
  3. Việc bao gồm một liên kết đến một trang web khác trên Trang web này không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với chính các trang web đó hoặc của những người kiểm soát chúng.

  Chính sách bảo mật

  1. Việc sử dụng Trang web cũng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được đưa vào các điều khoản và điều kiện bằng cách tham chiếu này. Để xem Chính sách Bảo mật, vui lòng nhấp vào trang sau: https://blockonomi.com/privacy-policy/.

  Tính sẵn có của Trang web và tuyên bố từ chối trách nhiệm

  1. Bất kỳ phương tiện, công cụ, dịch vụ hoặc thông tin trực tuyến nào mà Kooc Media Ltd. cung cấp thông qua Trang web ( Dịch vụ) được cung cấp “nguyên trạng” và trên cơ sở “sẵn có”. Chúng tôi không bảo hành rằng Dịch vụ sẽ không có khuyết tật và / hoặc lỗi. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không đảm bảo (rõ ràng hay ngụ ý) về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính chính xác của thông tin, khả năng tương thích và chất lượng thỏa đáng. Kooc Media Ltd. không có nghĩa vụ cập nhật thông tin trên Trang web.
  2. Trong khi Kooc Media Ltd. sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Trang web được bảo mật và không có lỗi, vi rút và phần mềm độc hại khác, chúng tôi không đưa ra bảo hành hoặc bảo đảm nào về vấn đề đó và tất cả Người dùng chịu trách nhiệm về bảo mật của chính họ, thông tin cá nhân của họ và máy tính của họ.
  3. Kooc Media Ltd. không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc không có sẵn của Trang web.
  4. Kooc Media Ltd. có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ phần nào (hoặc toàn bộ) Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào có sẵn. Các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục áp dụng cho bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Trang web trừ khi nó được quy định rõ ràng khác.

  Trách nhiệm hữu hạn

  1. Không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ: (a) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc của bạn, nếu có; (b) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật; hoặc (c) giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành.
  2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.
  3. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Kooc Media Ltd. không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều nào sau đây:
  1. bất kỳ tổn thất kinh doanh nào, chẳng hạn như mất lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, lợi thế thương mại hoặc cơ hội thương mại;
  2. mất hoặc hỏng bất kỳ dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào;
  3. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

  Chung

  1. Bạn không được chuyển bất kỳ quyền nào của mình theo các điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có thể chuyển các quyền của mình theo các điều khoản và điều kiện này khi chúng tôi tin rằng các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
  2. Các điều khoản và điều kiện này có thể được chúng tôi thay đổi theo thời gian. Các điều khoản sửa đổi như vậy sẽ được áp dụng cho Trang web kể từ ngày xuất bản. Người dùng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện thường xuyên để đảm bảo quen thuộc với phiên bản hiện tại.
  3. Các điều khoản và điều kiện này cùng với Chính sách quyền riêng tư bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế tất cả các cuộc thảo luận, sắp xếp hoặc thỏa thuận trước đó có thể đã diễn ra liên quan đến các điều khoản và điều kiện.
  4. Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) 1999 sẽ không áp dụng cho các điều khoản và điều kiện này và không bên thứ ba sẽ có bất kỳ quyền nào để thực thi hoặc dựa trên bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này.
  5. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào phát hiện rằng bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc điều khoản bán phần đó, trong phạm vi được yêu cầu, sẽ được coi là bị xóa, và hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
  6. Trừ khi có thỏa thuận khác, không có sự chậm trễ, hành động hoặc thiếu sót của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.
  7. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Anh và xứ Wales và tất cả các tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền riêng của tòa án Anh và Wales.

  Blockonomi là một ấn phẩm độc lập thuộc sở hữu tư nhân và được tài trợ bởi Kooc Media Ltd. Chúng tôi trả cho tất cả các nhà văn của mình một mức giá hợp lý cho công việc của họ trong việc tạo nội dung cho trang web. Blockonomi hiện kiếm được thu nhập từ việc bán quảng cáo hiển thị trên trang web, phần Thông cáo báo chí của chúng tôi và chúng tôi cũng sử dụng một số liên kết liên kết nếu thích hợp.

  Chính sách liên kết

  Một số công ty nhất định cung cấp một chương trình liên kết trong đó họ có thể trả một khoản hoa hồng nhỏ cho bất kỳ khách hàng nào mà chúng tôi gửi theo cách của họ, ví dụ: chúng tôi cung cấp một số mã phiếu giảm giá như cho WPEngine, cho phép bạn được giảm giá và chúng tôi kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ khi giới thiệu khách hàng mới đến chúng.

  Chúng tôi thực hành liên kết liên kết có trách nhiệm và sẽ không liên kết đến một trang web chỉ để kiếm tiền hoa hồng và những khoản thanh toán này không ảnh hưởng đến chính sách biên tập của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Nếu không có chương trình liên kết tại chỗ, chúng tôi sẽ vẫn liên kết đến bất kỳ trang web nào thích hợp trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi.

  Những khoản hoa hồng mà chúng tôi kiếm được này không khiến bạn phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào và trong một số trường hợp như ví dụ về Coinbase thực tế sẽ cung cấp cho bạn một giao dịch tốt hơn bằng cách sử dụng liên kết của chúng tôi.

  Chúng tôi không thấy bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn như địa chỉ email, thông tin thanh toán, v.v., chỉ là chúng tôi đã giới thiệu ai đó đến công ty.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

  Thông tin chi tiết về Kooc Media Ltd.

  1. Kooc Media Ltd. là một công ty được thành lập tại Anh và xứ Wales với số đăng ký 05695741 và điều hành Trang web https://blockonomi.com. Bạn có thể liên hệ với Kooc Media Ltd. qua email [email protected]

  Mike Owergreen Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me