BiKi.com: مدیرعامل SEA Ethan Ng در مورد زنجیره تامین و مبادلات به عنوان م .سسات مالی آینده صحبت می کند

ارائه یک سخنرانی اصلی با عنوان “چه خبر بعدی” در تأثیر Blockchain ، چشم انداز 2020 “زنجیره تأمین” به مشارکت در خانه, اتان نانگ, مدیرعامل آسیای جنوب شرقی مبادلات ارزی رمزنگاری جهانی BiKi.com, روند اصلی تأثیرگذار در زنجیره بلوک را در سال 2020 شناسایی کرد ، به ویژه در نقش زنجیره های تأمین. پنل محترم […]

More